Biểu phí

  1. Cơ sở tính phí trọng tài
  2. Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại nêu trị giá vụ tranh chấp:

1.1. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

BIỂU PHÍ TRỌNG TÀI VÀ BIỂU PHÍ HÀNH CHÍNH CỦA NVCAC

(Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014)

                                                                        Đơn vị tính: Đồng

Giá trị tranh chấp Phí trọng tài

(Khoản 1 Điều 36 Quy tắc Tố tụng)

Phí hành chính

(Khoản 2 Điều 36 Quy tắc Tố tụng)

Từ 400.000.000 trở xuống 5% của giá trị tranh chấp 1.500.000
Từ trên 400.000.000 đến 800.000.000 20.000.000 + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400.000.000 3.000.000
Từ trên 800.000.000 đến 2.000.000.000 36.000.000 + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000 5.000.000
Từ trên 2.000.000.000 đến 4.000.000.000 72.000.000 + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 8.000.000
Từ trên 4.000.000.000 112.000.000 + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 15.000.000

* Lưu ý: Các mức phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

 

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI NAM VIỆT

                             CHỦ TỊCH

 Đồng Anh Tuấn