Tại sao chọn NVCAC

TẠI SAO NÊN CHỌN NAM VIỆT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP?

Vì 09 lý do sau đây:

01. Các bên tranh chấp được lựa chọn trọng tài viên phù hợp với tính chất của vụ tranh chấp.

02. Đối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài và vụ tranh chấp có một bên là doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài các bên tranh chấp được lựa chọn ngôn ngữ trọng tài.

03. Đối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài các bên tranh chấp còn được lựa chọn luật áp dụng.

04. Trọng tài viên giải quyết tranh chấp độc lập, vô tư, khách quan phù hợp với quy định pháp luật và
đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

05. Chi phí hợp lý và Biểu phí trọng tài được niêm yết công khai trên website: https://trongtainamviet.com

06. Trọng tài xét xử không công khai, nội dung vụ tranh chấp được giữ bí mật, không ảnh hưởng đến
uy tín của Doanh Nghiệp là bên tranh chấp.

07. Bảo đảm vụ tranh chấp được giải quyết nhanh chóng.

08. Phán quyết của trọng tài là chung thẩm, có hiệu lực pháp luật ngay, không bị kháng cáo, kháng
nghị, được cơ quan thi hành án trong nước thi hành như một bản án dân sự.

09. Phán quyết của trọng tài còn được thi hành tại gần 150 quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên công
ước NewYork năm 1958 về công nhận và thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài.