Thẩm quyền

Nam Việt có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp:

01. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.

02. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

03. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài.

(Điều 2 Luật Trọng Tài Thương Mại được Quốc Hội Nước CHXHCNVN khóa XII thông qua ngày 17/6/2010)