Điều khoản mẫu

Điều khoản trọng tài mẫu của Nam Việt:

Tiếng Việt:

“Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Nam Việt theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

Ngoài ra, các bên có thể bổ sung:

(a) số lượng trọng tài viên là [một hoặc ba].
(b) địa điểm trọng tài là [thành phố và/hoặc quốc gia].
(c) luật áp dụng cho hợp đồng là [ ].*
(d) ngôn ngữ trọng tài là [ ]. **
Tiếng Anh:

“Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be finally resolved by the Nam Viet International Arbitration Centre  in accordance with its Rules of Arbitration”.

Parties may wish to consider adding:

(a) The number of arbitrators shall be [one or three].
(b) The place of arbitration shall be [City and/ or Country].
(c) The governing law of the contract [is/ shall be] the substantive law of [ ].*
(d) The language to be used in the arbitral proceedings shall be [ ].**

Ghi chú:

* Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài.
** Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc tranh chấp có ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.